Menu

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 1
 
ul. Tarczyńska 28
96-320 Mszczonów
tel/fax 46 857 16 68

przedszkole@mszczonow.pl

 

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie .

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów nie są zdefiniowane w kodzie strony jako listy,

 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Wiśniewska, przedszkolemszczonow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46/857-16-68, 505-109-753. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie, Ul. Tarczyńska 28, 96-320 Mszczonów

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.

 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości.

 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Są 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie, Ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.

 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny, przedszkole nie ma swojego parkingu.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności 
Przedszkole Miejskie nr 1 w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej 
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mszczonowie .

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 
wymienionych poniżej: 
 Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem dla formularza wyszukiwarki,
 Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia: 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie badania 
przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska. 

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-07. Deklarację zaktualizowano na 
podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 
Karolina Wiśniewska – BIP, Iwona Dziuba – strona internetowa, przedszkolemszczonow@gmail.com. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 857 16 68. Tą samą drogą można składać 
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji 
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego 
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu 
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę 
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej 
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, 
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie 
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny 
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w 
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna
Miejskie Przedszkole w Mszczonowie, Tarczyńska 28, 96-320
1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
3. Jest pochylnia. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak planów i sprzętu do ewakuacji dla 
osób OzN.
4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca 
parkingowe od strony Tarczyńskiej dla OzN i od strony 1000-lecia.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Miejskie Przedszkole w Mszczonowie, Warszawska 27, 96-320
1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
3. Jest pochylnia. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak planów i sprzętu do ewakuacji dla 
osób OzN.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny, 
przedszkole nie ma swojego parkingu.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 1 w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 5 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie uzupełniane. Nie zapewniono unikalnych tytułów 38 podstronom - nazwy będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Podlaska, przedszkolemszczonow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 516 016 264. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Tarczyńskiej 28

Posiada parking, wejście główne wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych, wejście i korytarz są szerokie.
Brak urządzeń dla osób niewidomych i słabosłyszących oraz z wadami słuchu i niesłyszących. Brak tłumacza języka polskiego i migowego oraz możliwości wejścia z psem asystującym. Jedna toaleta jest dostosowana dla niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Warszawskiej 27

Posiada windę, szerokie korytarze i wejście. Brak urządzeń dla osób niewidomych i słabosłyszących oraz z wadami słuchu i niesłyszących. Brak tłumacza języka polskiego i migowego.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 

imię i nazwisko inspektora: Łukasz Kalinowski 

Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Polskie Radio Dzieciom
[obiekt mapy] Mapa dojazdu